<-- klikbare submenu -->

 

*          Ontstaan van Stichting Nisa for Nisa

De Stichting Nisa for Nisa is in 2001 opgericht door Fatima Sabbah, een Marokkaans-Amsterdamse vrouw uit het stadsdeel Nieuw-West. Zij weet uit eigen ervaring dat er grote drempels zijn als je als migrantenvrouw de Nederlandse taal onvoldoende beheerst of onvoldoende op de hoogte bent van de gang van zaken in Nederland. Vrouwen hebben volgens Fatima Sabbah een centrale rol in het gezin. Als het met de vrouw niet goed gaat, gaat het met het gezin niet goed.  Fatima wilde zich inzetten om migrantenvrouwen te emanciperen en de bereikbaarheid van bestaande organisaties en voorzieningen voor migrantenvrouwen te verbeteren.

Om dit te kunnen doen is Stichting Nisa for Nisa opgericht.

 

Stap voor stap heeft Nisa for Nisa zich ontwikkeld van een pure vrijwilligersorganisatie naar een organisatie waarin laagdrempeligheid voor de doelgroep gecombineerd wordt met een professioneel en methodisch aanbod. De vrijwilligers blijven de kurk waarop Nisa for Nisa drijft. In de uitvoering van het programma staan de vrouw en haar ontwikkeling steeds centraal.

 

*          De drive van Nisa for Nisa

Missie

Nisa for Nisa is een onafhankelijke organisatie voor vrouwen en meiden en die zich richt op hun emancipatie en participatie in de samenleving. Nisa for Nisa wil de voorwaarden creëren waaronder vrouwen ondersteund kunnen worden in hun ontwikkelingsproces. Om zo meer weerbaar te zijn en om tot meer zelfbeschikking te komen.  Speciale aandacht is er daarbij voor vrouwen die in dit proces extra steun behoeven.

 

Visie

Een onbelemmerde deelname aan de Nederlandse samenleving door alle inwoners van Nederland, is volgens Nisa for Nisa van groot belang. Dit geldt voor mannen, vrouwen en jongeren. Deze deelname is volgens ons belangrijk om je als man, vrouw een geaccepteerde en waardevolle burger te voelen en draagt bij tot het geluk van ons allen. Ook is dit een voorwaarde om een veilige, stabiele en welkome omgeving te vormen, waarin kinderen in en buiten het gezin kunnen opgroeien tot evenwichtige volwassenen.

Veel ouders van multiprobleem gezinnen kunnen, om uiteenlopende redenen, hun kinderen deze veilige omgeving niet bieden en weten bovendien niet hoe zij de reguliere hulpverlening moeten benaderen. Nisa for Nisa steunt hen bij het vinden van de best-passende hulp.

 

Kernwaarden

De medewerkers en vrijwilligers die bij Nisa for Nisa betrokken zijn, werken vanuit een positieve grondhouding. Daarbij benaderen zij ‘de ander’ (deelnemers, cliënten en anderen) op basis van gelijkwaardigheid en respect en zetten zij in op hun eigen krachten en mogelijkheden. Nisa for Nisa kiest ervoor om vooral preventief te werken. Door de inzet van vertrouwenspersonen (sleutelfiguren) in de wijk en door de sterke vertrouwensband die Nisa for Nisa heeft opgebouwd (vooral binnen de Marokkaans Nederlandse gemeenschap), kan Nisa for Nisa een brugfunctie vervullen tussen diverse bevolkingsgroepen en instanties. Nisa for Nisa is blijvend aanspreekbaar voor zowel haar doelgroep als voor de diverse instanties om haar heen. Waar nodig en dienstbaar aan haar doelstellingen werkt Nisa for Nisa samen met de politie, jeugdzorg, GG&GD, welzijnsinstellingen in de wijk en andere partners op het gebied van veiligheid, sociale zekerheid en hulpverlening.

 

Cultuur en religie

Voor Nisa for Nisa is verder van belang dat zij haar doelgroep ondersteunt bij het inbedden van hun eigen cultuur en religie in de Nederlandse samenleving. Nisa for Nisa leert de doelgroep hoe zij kunnen participeren in de samenleving met behoud van hun eigen identiteit en cultuur. Nisa for Nisa ondersteunt vrouwen bij het vinden van alternatieven en perspectieven wanneer zij belemmeringen of tegenslagen op hun levenspad tegenkomen.
Nisa for Nisa probeert het zelfvertrouwen van de gezinnen, vrouwen, jongeren en kinderen te vergroten door hun eigen krachten en talenten als vertrekpunt te nemen voor verdere participatie in de samenleving.

 

Positie van de man

Nisa for Nisa is opgericht door vrouwen en vóór vrouwen en daar ligt ook haar eerste aandacht. Nisa for Nisa ervaart dat de vrouw/moeder vaak de ‘motor’ van het gezin zijn en de focus van haar overige activiteiten ligt dan ook op activiteiten en projecten voor vrouwen en meiden.

Dat wil echter niet zeggen dat mannen uitgesloten worden. Nisa for Nisa vindt dat emancipatie van vrouwen veel meer kans van slagen heeft, als mannen tegelijkertijd ook actief emanciperen en hun rollen en posities kennen. Mannen en vrouwen zelf, hun gezinnen en familie en uiteindelijk de hele maatschappij hebben er baat bij als mannen én vrouwen als zelfbewuste mensen door het leven gaan.

In het pilot-project ‘Mannen aan Zet!’ wil Nisa for Nisa mannen juist meer betrekken bij het aangaan van dialogen over de belangrijke onderwerpen die mannen en vrouwen aangaan.  Daarbij wordt ook samengewerkt met specifieke mannenorganisaties in Amsterdam Nieuw-West.

 

*          De kracht en werkwijze van Nisa for Nisa 

Nisa for Nisa is opgezet als een zelforganisatie en wordt voor een belangrijk deel ook gerund door de vrouwen uit de gemeenschap zelf. Kenmerken voor de zelforganisatie Nisa for Nisa zijn:

 • Groot vertrouwen binnen de eigen gemeenschap.
 • Laagdrempeligheid, veiligheid en warmte voor deelneemsters/bezoeksters.
 • Grote inzet van vrijwillige medewerksters.
 • Herkenbaarheid van de problematiek.
 • Aanbod van activiteiten dat aansluit op de behoeften.
 • Bundeling van ervaringen.
 • Oplossingsgerichte aanpak.
 • Brugfunctie naar bestaande organisaties.

 

Werkwijze

Nisa for Nisa heeft een geheel eigen aanpak en heeft zich ontwikkeld tot een organisatie voor migrantenvrouwen in het Stadsdeel Nieuw-West en daar buiten.

Deze werkwijze is aantoonbaar vaak succesvol en waardevol voor de benadering en begeleiding van de doelgroep en is van belang voor de het werk van veel organisaties en overheden. Nisa for Nisa is dan ook al jaren een onmisbaar aanspreekpunt voor veel organisaties, onderzoeksinstellingen en overheden.

Kenmerken van onze werkwijze zijn:

 • Kennis van de doelgroep en vooral van de vrouwen die niet eenvoudig te bereiken zijn.
 • Een laagdrempelige en ongedwongen benadering van de doelgroep vanuit een veilige omgeving.
 • Ondersteunend én grensverleggend gericht op EAP (emanciperen, activeren en participeren).
 • Beschikbaarheid voor alle vragen uit de doelgroep
 • Signalerend en schakelend naar organisaties en overheden.
 • Trainen en inzetten van vrijwilligers.
 • Voorlichten en stimuleren van ervarend leren.
 • Bevorderen van de dialoog tussen moeders en dochters, mannen en vrouwen.
 • Verbindend werken tussen hulpvragende vrouwen en de formele hulpverlening en instanties.

 

Eén van de belangrijkste doelen van Nisa for Nisa is de achterban te informeren over de normen en waarden van de Nederlandse samenleving en de kloof tussen de bestaande hulpverlening en de doelgroep te overbruggen. Door het organiseren van kleinschalige activiteiten heeft Nisa for Nisa het vertrouwen gewonnen van veel vrouwen die problemen ondervinden bij de opvoeding van hun kinderen. Deze moeders zoeken steeds vaker uit zichzelf contact met Nisa for Nisa en daarmee is Nisa for Nisa ondertussen uitgegroeid tot een actieve organisatie met 45 vrijwilligers en een doelgroep van ruim 800 vrouwen.

 

Bestaansrecht Nisa for Nisa

Steeds meer reguliere instanties, zoals Jeugdzorg en welzijnsinstellingen, scholen, etc, betrekken Nisa for Nisa in bij het benaderen van ‘onze’ soms moeilijk bereikbare doelgroep. Dat veel vrouwen, jongeren en gezinnen vrijwillig gebruik maken van het hulpverleningsaanbod van Nisa for Nisa toont hun betrokkenheid bij en vertrouwen in Nisa for Nisa. Eveneens slaagt Nisa for Nisa erin om veel vrouwen op de been te brengen bij voorlichtingsbijeenkomsten over actuele thema’s.

De doelgroep van Nisa for Nisa bestaat voor het grootste deel uit vrouwen met een islamitische achtergrond. Hun betrokkenheid toont aan dat de doelgroep zeker open staat voor en nieuwsgierig is naar thema’s die in de Nederlandse samenleving spelen. Daarvoor moet dan wel de juiste setting wordt gecreëerd en de juiste ‘toon’ worden gebruikt.  Nisa for Nisa voldoet vanuit al haar vezels aan deze voorwaarden en is daarom nog steeds, of misschien wel juist nu, van essentieel belang.

Samenwerkingen:

Nisa for Nisa is een groot voorstander van samenwerking en het gebruik maken van elkaars competenties en ‘best practices’. Nisa for Nisa werkt hierbij met een open mind en schuwt samenwerking met organisaties uit compleet andere disciplines niet. Hierbij onderscheiden wij samenwerking op het niveau van:

 • Het Stadsdeel Amsterdam-Nieuw West
 • Stedelijk Amsterdam
 • Landelijk
 • Internationaal

In het Jaarverslag wordt uitgebreid ingegaan op de vormen van samenwerking. NIET VERGETEN HET WOORD ‘JAARVERSLAG’  clickable te maken

 

 • Subsidies en fondsen

Om haar werk naar behoren te kunnen uitoefenen is Nisa for Nisa afhankelijk van subsidies en gelden van fondsen. In 2018 krijgt Nisa for Nisa geld van:

 • Gemeente Amsterdam (Centrale stad)
 • Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West
 • Kansfonds
 • Oranjefonds
 • VSB-fonds

 

*          Organisatie van Nisa for Nisa

Stichting Nisa for Nisa is een onafhankelijke stichting en heeft haar huis gevonden in de Ru Paré Community/De Buurtzaak in Amsterdam Slotervaart Noord. Nisa for Nisa heeft daar de beschikking over een aantal eigen ruimten. Daarin vinden de meeste activiteiten plaats. In voorkomende gevallen kan Nisa for Nisa voor aanvullende ruimte een beroep doen op Huis van de Wijk/De Buurtzaak voor aanvullende ruimte. Soms vinden er ook activiteiten plaats buiten het gebouw.

 

Contactgegevens: Plus foto gebouw en kaartje

Stichting Nisa for Nisa

Chris Lebeaustraat4

1062 DC Amsterdam

Telefoon: 020-4111603

Mail: info@nisa4nisa.nl