<-- klikbare submenu -->

Ontstaan van Stichting Nisa for Nisa

De Stichting Nisa for Nisa is in 2001 opgericht door Fatima Sabbah, een Marokkaans-Amsterdamse vrouw uit het stadsdeel Nieuw-West. Zij ervoer dat er grote drempels zijn als je als migrantenvrouw de Nederlandse taal onvoldoende beheerst of onvoldoende op de hoogte bent van de gang van zaken in Nederland. Vrouwen hebben volgens Fatima Sabbah een centrale rol in het gezin. Als het met de vrouw niet goed gaat, gaat het met het gezin niet goed. Fatima wilde zich inzetten om migrantenvrouwen te emanciperen en de bereikbaarheid van bestaande organisaties en voorzieningen voor migrantenvrouwen te verbeteren.
Om dit te kunnen doen is Stichting Nisa for Nisa opgericht.
Stap voor stap heeft Nisa for Nisa zich ontwikkeld van een pure vrijwilligersorganisatie naar een organisatie waarin laagdrempeligheid voor de doelgroep gecombineerd wordt met een professioneel en methodisch aanbod. De vrijwilligers blijven de kurk waarop Nisa for Nisa drijft, nu wel met de deskundige ondersteuning van de staf.
In de uitvoering van het programma staan de vrouw en haar ontwikkeling steeds centraal.

De missie van Nisa for Nisa
Nisa for Nisa is een onafhankelijke organisatie voor vrouwen en meiden en die zich richt op hun emancipatie en participatie in de samenleving. Nisa for Nisa wil de voorwaarden creëren waaronder vrouwen ondersteund kunnen worden in dit ontwikkelingsproces. Om zo meer weerbaar te zijn en om tot meer zelfbeschikking te komen.
Speciale aandacht is er daarbij voor vrouwen die in dit proces extra steun behoeven.

Visie 
Een onbelemmerde deelname aan de Nederlandse samenleving door alle inwoners van Nederland, is volgens Nisa for Nisa van groot belang en een grondrecht. Dit geldt voor mannen, vrouwen en jongeren. Deze deelname is volgens ons belangrijk om je als man of vrouw een geaccepteerde en waardevolle burger te voelen en draagt bij tot het geluk van ons allen. Dit is ook een voorwaarde om een veilige, stabiele en welkome leefomgeving te vormen, waarin kinderen in en buiten het gezin kunnen opgroeien tot evenwichtige volwassenen.
Veel ouders van (multi-probleem) gezinnen kunnen, om uiteenlopende redenen, hun kinderen deze veilige omgeving niet bieden en weten bovendien niet hoe zij de reguliere hulpverlening moeten benaderen. Nisa for Nisa steunt hen bij het vinden van de best-passende hulp.

Kernwaarden 
De medewerkers en vrijwilligers van Nisa for Nisa werken vanuit een positieve grondhouding. Daarbij benaderen zij ‘de ander’ (deelnemers, cliënten en anderen) op basis van gelijkwaardigheid en respect en zetten zij in op hun eigen krachten en mogelijkheden. Nisa for Nisa wil zowel preventief als oplossingsgericht werken. Door de inzet van vertrouwenspersonen  en sleutelfiguren in de wijk en door de sterke vertrouwensband met vrouwen uit de wijk, kan Nisa for Nisa een brugfunctie vervullen tussen diverse bevolkingsgroepen en instanties. Nisa for Nisa is blijvend aanspreekbaar voor zowel haar doelgroep als voor de diverse instanties om haar heen. Waar nodig en dienstbaar aan haar doelstellingen werkt Nisa for Nisa samen met de politie, jeugdzorg, GG&GD, welzijnsinstellingen in de wijk en andere partners op het gebied van veiligheid, sociale zekerheid en hulpverlening.

Cultuur en religie
Voor Nisa for Nisa is van belang dat zij haar doelgroep ondersteunt bij het inbedden van hun eigen cultuur en religie in de Nederlandse samenleving. Nisa for Nisa leert de doelgroep hoe zij kunnen participeren in de samenleving met behoud van hun eigen identiteit en cultuur. Nisa for Nisa ondersteunt vrouwen bij het vinden van alternatieven en perspectieven wanneer zij belemmeringen of tegenslagen op hun levenspad tegenkomen.
Nisa for Nisa probeert het zelfvertrouwen van de gezinnen, vrouwen, jongeren en kinderen te vergroten door hun eigen krachten en talenten als vertrekpunt te nemen voor verdere participatie in de samenleving.

Positie van mannen
Nisa for Nisa is opgericht door vrouwen en vóór vrouwen en daar ligt ook haar eerste aandacht. Nisa for Nisa ervaart dat de vrouw/moeder vaak de ‘motor’ van het gezin zijn en de focus van haar overige activiteiten ligt dan ook op activiteiten en projecten voor vrouwen en meiden.
Dat wil echter niet zeggen dat mannen uitgesloten worden. Nisa for Nisa vindt dat emancipatie van vrouwen veel meer kans van slagen heeft, als mannen tegelijkertijd ook actief emanciperen en hun rollen en posities kennen. Mannen en vrouwen zelf, hun gezinnen en familie en uiteindelijk de hele maatschappij hebben er baat bij als mannen én vrouwen als zelfbewuste mensen door het leven gaan.
In het pilotproject ‘Mannen aan Zet!’ (2018/2019) heeft Nisa for Nisa mannen juist meer willen betrekken bij het aangaan van dialogen over de belangrijke (taboe-)onderwerpen die mannen,  vrouwen en jongeren aangaan. Daarbij werd ook samengewerkt met specifieke mannenorganisaties in Amsterdam Nieuw-West. Nisa for Nisa wil ‘Mannen aan Zet!’ door-ontwikkelen en er in Amsterdam Nieuw-West een vervolg aan te geven. Het uiteindelijke doel is het project en de werkwijze uit te rollen over heel Amsterdam en daarbuiten.

De kracht van Nisa for Nisa  
Nisa for Nisa is opgezet als een zelforganisatie en wordt voor een belangrijk deel ook gerund door de vrouwen uit de gemeenschap zelf. Kenmerken voor de zelforganisatie Nisa for Nisa zijn:

 • Groot vertrouwen binnen de eigen gemeenschap
 • Laagdrempeligheid, veiligheid en warmte voor deelneemsters/bezoeksters
 • Grote inzet van (vrijwillige) medewerksters
 • Aanbod van activiteiten dat aansluit op de behoeften
 • Herkenbaarheid van de problematieken
 • Bundeling van persoonlijke ervaringen
 • Zowel procesmatige als oplossingsgerichte aanpak
 • Groot netwerk, gericht op samenwerking en brugfunctie naar bestaande organisaties

Werkwijze
Nisa for Nisa heeft een geheel eigen aanpak en heeft zich ontwikkeld tot een organisatie voor migrantenvrouwen in het Stadsdeel Nieuw-West en daar buiten.
Deze werkwijze is aantoonbaar succesvol en waardevol voor de benadering en begeleiding van de doelgroep en is van belang voor het werk van veel organisaties en overheden. Nisa for Nisa is dan ook al jaren een onmisbaar aanspreekpunt voor veel organisaties, onderzoeksinstellingen en overheden.
Kenmerken van onze werkwijze zijn:
Kennis van de doelgroep en vooral van de vrouwen die niet eenvoudig te bereiken zijn

 • Een laagdrempelige en ongedwongen benadering van de doelgroep vanuit een veilige omgeving
 • Ondersteunend én grensverleggend gericht op EAP (emanciperen, activeren en participeren)
 • Beschikbaarheid voor alle vragen uit de doelgroep
 • Signalerend en schakelend naar organisaties en overheden
 • Trainen en inzetten van vrijwilligers
 • Voorlichten en stimuleren van ‘ervarend leren’
 • Bevorderen van de dialoog tussen moeders en dochters, mannen en vrouwen
 • Verbindend werken tussen hulpvragende vrouwen en de formele hulpverlening en instanties.

Eén van de belangrijkste doelen van Nisa for Nisa is de achterban te informeren over de normen en waarden van de Nederlandse samenleving en de kloof tussen de bestaande hulpverlening en de doelgroep te overbruggen. Door het organiseren van kleinschalige activiteiten heeft Nisa for Nisa het vertrouwen gewonnen van veel vrouwen die problemen ondervinden bij de opvoeding van hun kinderen. Deze moeders zoeken steeds vaker uit zichzelf contact met Nisa for Nisa en daarmee is Nisa for Nisa ondertussen uitgegroeid tot een actieve organisatie met 45 vrijwilligers en een doelgroep van ruim 800 vrouwen.

Bestaansrecht van Nisa for Nisa
In de afgelopen jaren heeft Nisa for Nisa aangetoond dat haar aanpak, aanbod en grondhouding veel vrouwen met een migrantenachtergrond aanspreekt. Stap voor stap worden vrouwen via de methodiek EAP (emanciperen, activeren en participeren) meer zelf betrokken bij hun situatie en loofomgeving. Hun vaardigheden nemen toe en hun participatie wordt verhoogd.
Steeds meer reguliere instanties, zoals Jeugdzorg en welzijnsinstellingen, scholen, etc, betrekken Nisa for Nisa bij het benaderen van de, soms moeilijk bereikbare, doelgroep. Dat veel vrouwen, jongeren en gezinnen gebruik maken van het hulpverleningsaanbod van Nisa for Nisa toont hun vertrouwen in Nisa for Nisa. Eveneens slaagt Nisa for Nisa er in om veel vrouwen op de been te brengen bij voorlichtingsbijeenkomsten over actuele thema’s.
De doelgroep van Nisa for Nisa bestaat voor het grootste deel uit vrouwen met een islamitische achtergrond. Hun betrokkenheid toont aan dat de doelgroep zeker open staat voor en nieuwsgierig is naar thema’s die in de Nederlandse samenleving spelen. Daarvoor moet dan wel de juiste setting wordt gecreëerd en de juiste ‘toon’ worden gebruikt.  Nisa for Nisa voldoet vanuit al haar vezels aan deze voorwaarden en is daarom nog steeds, of misschien wel juist nu, van essentieel belang.

Samenwerkingen, subsidies en fondsen
Nisa for Nisa is een groot voorstander van samenwerking en het gebruik maken van elkaars competenties en ‘best practices’. Nisa for Nisa werkt hierbij met een open mind en schuwt samenwerking met organisaties uit compleet andere disciplines niet. Hierbij onderscheiden wij samenwerking op het niveau van:

 • Het Stadsdeel Amsterdam-Nieuw West
 • Stedelijk Amsterdam
 • Landelijk
 • Internationaal

In het Jaarverslag wordt uitgebreid ingegaan op de vormen van samenwerking.

Subsidies en fondsen
Om haar werk naar behoren te kunnen uitoefenen is Nisa for Nisa afhankelijk van subsidies en bijdragen van fondsen. In de afgelopen jaren kreeg Nisa for Nisa onder meer geld van:

 • Gemeente Amsterdam (Centrale stad)
 • Stadsdeel Amsterdam Nieuw-West
 • Kansfonds
 • Oranjefonds
 • VSB-fonds

Organisatie van Nisa for Nisa 
Stichting Nisa for Nisa is een onafhankelijke stichting en heeft haar ‘huis’ gevonden in de Ru Paré Community/De Buurtzaak in Amsterdam Slotervaart Noord. Met een eigen ingang zorgen wij er voor dat Nisa for Nisa voor alle vrouwen bereikbaar en laagdrempelig is.
Nisa for Nisa heeft de beschikking over een aantal eigen ruimten. Daarin vinden de meeste activiteiten plaats. In voorkomende gevallen kan Nisa for Nisa voor aanvullende ruimte een beroep doen op Huis van de Wijk/De Buurtzaak. Soms vinden er ook activiteiten plaats buiten het gebouw.
Medewerkers
Nisa for Nisa is in handen van de 3 betaalde krachten:

 

 • Miemoent El-Fakih – directrice midden op de foto
  Zij is belast met de dagelijkse leiding van de stichting; het coördineren van het totale aanbod van activiteiten en projecten; het ontwikkelen van nieuwe projecten; het onderhouden van de contacten met de overheden, fondsen en andere organisaties; het begeleiden van de medewerksters, stagiaires en vrijwilligsters. De directrice is ook het eerste aanspreekpunt voor de contacten met het bestuur van de Stichting.
 • Naziha Senoussi – medewerkster EAP rechts op de foto
  Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het EAP-programma. Zij begeleidt vrijwilligers en activiteitenleidsters.
 • Sarah Attannaz – jongerenwerkster Meidenwerk BigSis links op de foto
  Jongerenwerkster Sarah is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de activiteiten en projecten van Meidenwerk BigSis. Zij onderhoudt de contacten met het jongerenwerk en zorgorganisaties voor jongeren. Ook draagt zij zorg voor de individuele begeleiding en geeft begeleiding aan vrijwilligsters en stagiaires.

 

Bestuur van Nisa for Nisa 
Het bestuur van de stichting heeft de volgende taken:

 

 • Vaststellen van de begroting en subsidieaanvragen bij overheden en fondsen
 • Vaststellen van het jaarverslag en het financieel jaarverslag
 • In voorkomende gevallen onderhouden van contacten met overheden en andere organisaties
 • Voeren van personeelsbeleid
 • Bespreking voortgang en ontwikkeling van activiteiten en projecten van Nisa for Nisa en Meidenwerk BigSis

 

Het bestuur bestaat uit: 

 

 • voorzitter (aftredend) Naima Ajouaau
 • penningmeester Eline De Smet
 • secretaris Ellie van den Brom
 • lid Edien Bartels
 • lid Najoua Benmoussa

 

Adviesraad
Medewerkers en bestuur van Nisa for Nisa worden met raad en daad bijgestaan door de Adviesraad. De Adviesraad bestaat uit mensen met veel ervaring in hun vakgebied of betrokkenheid bij het werk van Nisa for Nisa.
De Adviesraad bestaat uit:

 

 • Fatima Sabbah oprichtster Nisa for Nisa
 • Samira Bouddount advocaat, gespecialiseerd in familierecht
 • Jesse Bos voormalig wethouder Stadsdeel Nieuw-West
 • Arthur Peelen organisatiedeskundige
 • Jaap Smit rechter, gespecialiseerd in bestuurs- en vreemdelingenrecht

 

Klik hieronder voor het jaarverslag
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2023
Financieel Jaarverslag 2019
Financieel Jaarverslag 2020 
Financieel Jaarverslag 2021 
Anbi Formulier

Stichting Nisa for Nisa
Chris Lebeaustraat4
1062 DC Amsterdam
Telefoon: 020-4111603
Mail: info@nisa4nisa.nl
Inloop: maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 15.00 uur